W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa jest wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej –  pod numerem 306 oraz o numerze NIP: 521-36-79-739 i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do Klubu Szermierzy Warszawianka.
 2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes Klub Szermierzy Warszawianka, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub Klub Szermierzy Warszawianka dane osobowe członków klubu Klub Szermierzy Warszawianka oraz kandydatów na członków klubu Klub Szermierzy Warszawianka pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych Klubu Szermierzy Warszawianka jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w  Klubie Szermierzy Warszawianka. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Klubie Szermierzy Warszawianka. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu Szermierzy Warszawianka albo z wystąpieniem z Klubu Szermierzy Warszawianka;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – piotr@kszwarszawianka.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu Szermierzy Warszawianka wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu Szermierzy Warszawianka a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
   usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Szermierzy Warszawianka dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).